Disclaimer voor Eyesiiopen.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Eyesiiopen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door
Eyesiiopen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website
aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt
of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken
volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eyesiiopen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal
of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Eyesiiopen.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als
programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst
met Eyesiiopen te mogen claimen of te veronderstellen.
Eyesiiopen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en
of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Eyesiiopen aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Eyesiiopen.nl
op deze pagina.